แม้ว่าการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

จะไม่ได้ผ่านห้องทดลองตามแบบฉบับของวิธีการทางวิทยาศาสตร์

แต่ก็ได้ผ่านกระบวนการทดลองในมนุษย์โดยตรง

 ซึ่งเป็นความรู้เชิงวัฒนธรรม บางทีเรียกว่าความรู้พื้นเมือง หรือความรู้ดั้งเดิม

                      

คำกล่าวของ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี

อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข